Jak dokonać zmiany/korekty danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych płatnika podlegającego wpisowi do CEIDG

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Zarejestruj się na stronie www.ceidg.gov.pl, za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 2. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych. Przekaż go elektroniczne do CEIDG.
 3. Jeśli zmiana dotyczy rachunków bankowych, wypełnij także część CEIDG-RB i ewentualnie część CEIDG-MW, jeśli zmiana dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Na podstawie otrzymanego z  CEIDG wniosku sporządzimy dokument:
 • ZUS ZFA, którym zmienimy lub skorygujemy dane ewidencyjne na Twoim koncie jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZIPA, którym zmienimy lub skorygujemy dane identyfikacyjne na Twoim koncie jako płatnika składek i ewentualnie
 • ZUS ZBA, którym zaktualizujemy Twoje rachunki bankowe jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZAA, którym zaktualizujemy adresy prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych.

Jakie są terminy ?

Wniosek o zmianę wpisu składasz w CEIDG w terminie 7 dni od daty kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd, lub
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Jak to zrobić ?

Sami sporządzimy dokumenty na podstawie Twojego wniosku CEIDG-1.
 

Dalsze kroki

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne – dotyczące adresów) dotyczą także Ciebie jako osoby ubezpieczonej, dołącz do wniosku CEIDG-1 dokumenty:

 • ZUS ZUA - gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA gdy zmieniasz lub korygujesz swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA - gdy zmieniasz swoje dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) jako osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - gdy zmieniasz dane adresowe swoich członków rodziny.

Ważne! Zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniom (ubezpieczeniu) zgłaszasz w naszej placówce przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a następnie ponowne prawidłowe zgłoszenie do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Dokumenty na których zmieniasz lub korygujesz tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub daty objęcia ubezpieczeniami (ubezpieczeniem) możesz przekazać w formie elektronicznej:

 • w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załatw sprawę osobiście albo listownie lub załóż profil w PUE w najbliższej naszej placówce.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1024).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełnij  wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych. Złóż go w urzędzie miasta lub urzędu gminy.
 2. Jeśli zmiana dotyczy informacji o rachunkach bankowych, wypełnij także część CEIDG-RB i ewentualnie część CEIDG-MW, jeśli zmiana dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Na podstawie otrzymanego z  CEIDG wniosku sporządzimy dokument:
 • ZUS ZFA, którym zmienimy lub skorygujemy dane ewidencyjne na Twoim koncie jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZIPA, którym zmienimy lub skorygujemy dane identyfikacyjne na Twoim koncie jako płatnika składek i ewentualnie
 • ZUS ZBA, którym zaktualizujemy Twoje rachunki bankowe jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZAA, którym zaktualizujemy adresy prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych.

Jakie są terminy ?

Wniosek o zmianę wpisu składasz w CEIDG w terminie 7 dni od  daty kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd, lub
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Jak to zrobić ?

Sami sporządzimy dokumenty na podstawie Twojego wniosku CEIDG-1.

Dalsze kroki

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne – dotyczące adresów) dotyczą także Ciebie jako osoby ubezpieczonej, dołącz do wniosku CEIDG-1 dokumenty:

 • ZUS ZUA - żeby zmienić  lub skorygować swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA -  żeby zmienić lub skorygować swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA - zmienić swoje dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) jako osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA- żeby zmienić dane adresowe swoich członków rodziny.

Ważne! Zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty objęcia ubezpieczeniami (ubezpieczeniem) przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a następnie ponowne prawidłowe zgłoszenie do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Wypełnione i podpisane formularze zmiany lub korekty kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty objęcia ubezpieczeniami (ubezpieczeniem) możesz złożyć w każdej naszej placówce lub  w urzędomacie w ZUS czynnym  24h/7 dni.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1829 z późn.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełnij  wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych.
 2. Jeśli zmiana dotyczy informacji o rachunkach bankowych, wypełnij także część CEIDG-RB i ewentualnie część CEIDG-MW, jeśli zmiana dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Wyślij wniosek pocztą do urzędu miasta lub urzędu gminy.  
 4. Na podstawie otrzymanego z o CEIDG wniosku  sporządzimy dokument:
 • ZUS ZFA, którym zmienimy lub skorygujemy dane ewidencyjne na Twoim koncie jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZIPA, którym zmienimy lub skorygujemy dane identyfikacyjne na Twoim koncie jako płatnika składek i ewentualnie
 • ZUS ZBA, którym zaktualizujemy Twoje rachunki bankowe jako płatnika składek, lub
 • ZUS ZAA, którym zaktualizujemy adresy prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych.

Jakie są terminy ?

Wniosek o zmianę wpisu składasz w CEIDG w terminie 7 dni od  daty kiedy:

 • powstały zmiany,
 • zauważysz błąd, lub
 • zostaniesz przez nas powiadomiony o stwierdzonych nieprawidłowościach.
   

Jak to zrobić ?

Sami sporządzimy dokumenty na podstawie Twojego wniosku CEIDG-1.
 

Dalsze kroki

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne – dotyczące adresów) dotyczą także Ciebie jako osoby ubezpieczonej, dołącz do wniosku CEIDG-1 dokumenty:

 • ZUS ZUA -żeby zmienić lub skorygować swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - żeby zmienić lub skorygować swoje dane adresowe jako osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszony jesteś tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZIUA, - żeby zmienić swoje dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) jako osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - żeby zmienić dane adresowe swoich członków rodziny.

Ważne! Zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty objęcia ubezpieczeniami (ubezpieczeniem) zgłaszasz przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a następnie ponowne prawidłowe zgłoszenie do ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Jak złożyć dokumenty ubezpieczeniowe

Wypełnione i podpisane  formularze zmiany lub kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczenia lub daty objęcia ubezpieczeniami (ubezpieczeniem) wyślij pocztą do naszej placówki.
 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495, z późn. zm.).