Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2014 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2014 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W okresie od stycznia do marca 2014 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 118,2 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 12,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem do zasiłku chorobowego wyniosła 74,0 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 4 273,0 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w okresie od stycznia do marca 2014r. skontrolowali 41,6 tys. osób , pozbawiając prawa do zasiłku 1,5 tys. osób , co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 853,5 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z późniejszymi zmianami jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od stycznia do marca 2014 r. obniżono z tego tytułu wypłaty o 41 345,5 tys. zł., a dotyczyło to 65,3 tys. osób.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w okresie od stycznia do marca 2014 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 900,6 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca marca 2014 r. wyniosła 49 372,6 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych