Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w 2005 r

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w 2005 r

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. przeprowadzono 294,3 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których 30,8 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 10,5 proc. badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 24,4 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji wyniosła 154,0 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 4 619,0 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w 2005 r. skontrolowali 68,0 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku ok. 2, 5 tys. osób , co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 3 043,1 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. obniżono z tego tytułu wypłaty o 69 181,1 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w 2005 r. obniżono wypłaty zasiłków o 6 619,9 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca grudnia 2005 r. wyniosła 83 463,1 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych