Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w 2006 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w 2006 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2006 r. przeprowadzono 278,8tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których  27,6tys.osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 9,9 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku  27,5 tys. osób  wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji wyniosła 138,8 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3 969,0 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w 2006 r. skontrolowali 65,8 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 2 482 osoby, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 3 131,3 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w 2006 r. obniżono wypłaty o 59 086,0 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25%wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w 2006 r. obniżono wypłaty zasiłków o 5 961,2tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w 2006 r. wyniosła 72 147,5 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych