Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2008 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2008 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W III kwartale 2008 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 60,3 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 10,4 % badanych uznanych zostało za zdolnych do pracy, natomiast w przypadku 6,2 tys. osób wydano orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 33,4 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 1 137,4 tys. zł.

W okresie I - IX 2008 r. przeprowadzono 187,7 tys. takich badań kontrolnych, w efekcie których 17,6 tys. osobom wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza, że 9,4 % badanych uznano za zdolnych do pracy. Natomiast w przypadku 20,2 tys. osób wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej – w efekcie badań – absencji wyniosła 89,5 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 2 954,7 tys. zł.

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS-u w III kwartale 2008 r. skontrolowali 16,3 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 694 osoby, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 055,5 tys. zł.

Łącznie w okresie I - IX 2008 r. skontrolowano 52,1 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1 985 osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 2 770,3 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2008 r. obniżono wypłaty o 14 398,9 tys. zł., natomiast w okresie I - IX 2008 r. obniżono wypłaty o 45 574,2 tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w III kwartale 2008 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 696,4 tys. zł., a w okresie I - IX 2008 r. o 5 265,7 tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2008 r. wyniosła 18 288,2 tys. zł., a w okresie I - IX 2008 r. - 56 564,9 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych