Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2011 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2011 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W III kwartale 2011 r. w wyniku przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wydano  9,1 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem zasiłku chorobowego wyniosła 49,6 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 2 645,5  tys. zł.

Natomiast w  okresie I-IX 2011 r. w wyniku przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wydano  27,6 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem zasiłku chorobowego wyniosła 148,0 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 7 675,1  tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u w III kwartale 2011r. skontrolowali 41,7 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,3 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 178,2 tys. zł.

Łącznie  w  okresie I-IX 2011 r.  skontrolowano  97,9 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 3,0 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 2 820,3 tys. zł.

 Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2011  r.  obniżono  wypłaty   o  29 003,9 tys. zł., natomiast w okresie I-IX 2011  r.  obniżono  wypłaty o 93 337,0  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w III kwartale 2011r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 999,6  tys. zł., a w okresie I-IX  2011 r. o  6 474,1  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa w   III kwartale  2011 r.  wyniosła 34 827,2 tys. zł, a  w okresie    I - IX  2011 r. -110 306,5 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych