Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2014 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2014 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

W III kwartale 2014 r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 140,7 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-IX br. 462,0 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 5,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w okresie I-IX br. 29,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2014 r. osiągnęła 3 809,4 tys. zł (w okresie I-IX br. 15 044,2 tys. zł)

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w III kwartale 2014 r. obniżono wypłaty o 36 010,4 tys. zł, a dotyczyło to 45,1 tys. osób. Natomiast w I okresie I-IX 2014 r. obniżono wypłaty o 112 349,8 tys. zł (160,0 tys. osób).

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu w III kwartale 2014 r. obniżono wypłaty zasiłków o 1 571,5 tys. zł. (25,6 tys. osób), a w okresie I-IX 2014 r. o 5 026,9 tys. zł (85,1 tys. osób).

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2014 r. wyniosła 41 391,3 tys. zł, a w okresie I-IX 2014 r. - 132 420,9 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych