Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2011 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2011 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W IV kwartale 2011 r. w wyniku przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wydano  10,6 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem zasiłku chorobowego wyniosła 58,7 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 3 079,5  tys. zł.

Natomiast w  okresie I-XII 2011 r. w wyniku przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wydano  38,2 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W omawianym okresie liczba dni ograniczonej - w efekcie badań - absencji z prawem zasiłku chorobowego wyniosła 206,7 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 10 754,6  tys. zł.

W  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich  pracownicy  ZUS-u  w IV kwartale 2011r. skontrolowali 38,6 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,3 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 331,4 tys. zł.

Łącznie  w  okresie I-XII 2011 r.  skontrolowano 136,5 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 4,3 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 4 151,7 tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2011  r.  obniżono  wypłaty   o  31 558,8 tys. zł., natomiast w okresie I-XII 2011  r.  obniżono  wypłaty o 124 895,8  tys. zł.

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV kwartale 2011 r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 861,8  tys. zł., a w okresie I-XII  2011 r. o  8 335,9  tys. zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w  razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale  2011 r.  wyniosła 37 831,5 tys. zł, a  w okresie I - XII  2011 r. - 148 138,0 tys. zł.

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych