Ścieżka nawigacji

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2014 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2014 r.

Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r. poz. 159 z późn. zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich.

W IV kwartale 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 147,4 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( w okresie I-XII br. 609,4 tys.).  W konsekwencji wydanych zostało  6,0 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych ( w okresie I-XII br. 35,7 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kw. 2014r. osiągnęła 3 584,9  tys. zł (w okresie I-XII br. 18 629,1 tys.)

Kolejnym  rozwiązaniem, wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późniejszymi zmianami), jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2014  r.  obniżono  wypłaty   o  39 466,5 tys. zł., a dotyczyło to 51,2 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2014  r.  obniżono  wypłaty o 151 816,3  tys. zł    ( 211,2 tys. osób).

Ponadto elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w IV kwartale 2014r.  obniżono  wypłaty  zasiłków  o  1 502,8  tys. zł.  ( 24,7  tys. osób), a w okresie I-XII 2014 r. o  6 529,7  tys. zł.( 109,8 tys. osób)

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2014 r. wyniosła 44 554,2 tys. zł,  a w okresie I-XII 2014 r. -   176 975,1 tys. zł.           

 

 

Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych