Ścieżka nawigacji

Korekta dokumentów z uwzględnieniem finansowania ze środków PFRON.

Korekta dokumentów z uwzględnieniem finansowania ze środków PFRON.

Podczas korygowania dokumentów rozliczeniowych za okres sprzed 1.01.2008 r. pojawiają się problemy z uwzględnieniem finansowania składek ze środków PFRON. Jak prawidłowo skorygować takie dokumenty?

W programie Płatnik, począwszy od wersji 9.01.001, wprowadzone zostały zmiany w dokumentach: ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA[*]. Polegają one na umożliwieniu płatnikom składek wskazania możliwych wszystkich źródeł finansowania składek tj. płatnik, ubezpieczony, PFRON (w dokumentach składanych za okres do 31.12.2007 r.), budżet państwa i Fundusz Kościelny, bezpośrednio na raportach.

Korekty imiennych raportów miesięcznych za okres sprzed 1.01.2008 r., sporządzane przez płatników składek uprawnionych do refundacji ze środków PFRON, powinny w odpowiednich pozycjach raportów zawierać wskazanie źródeł finansowania również przez PFRON.

Podczas tworzenia korekty dokumentów rozliczeniowych na podstawie wysłanych dokumentów, program Płatnik dokonuje konwersji z poprzedniej wersji formularzy do nowej. W czasie tego procesu składki przenoszone są do pól najczęściej występujących źródeł finansowania w danym kodzie tytułu ubezpieczenia. W sytuacji, gdy po dokonanej konwersji w pozycjach raportu ZUS RCA składki będę wykazane jako finansowane wyłącznie przez płatnika i ubezpieczonego, natomiast powinien być wskazany również PFRON, należy:

  • upewnić się, że w programie jest utworzony dokument ZUS DRA o tym samym korygującym identyfikatorze, co przeliczany raport ZUS RCA i w deklaracji wypełniono pole w bloku III, które wskazuje uprawnienie do refundacji – dokument ZUS DRA powinien być otwarty,
  • usunąć składki z pozycji raportu poprzez uruchomienie przycisku „Usuń składki”, pozostawić jedynie kwoty podstaw (należy się upewnić, że kod tytułu ubezpieczonego posiada na 6-tym znaku właściwy kod stopnia niepełnosprawności),
  • zamknąć pozycję raportu (ale nie cały dokument),
  • z poziomu okna dokumentu ZUS RCA uruchomić przycisk: „Wylicz”,
  • w ZUS DRA uruchomić przycisk „Wylicz”.

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1101).