Ścieżka nawigacji

Aktualności

20-lat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Inauguracji i otwarcia konferencji dokonała Pani Dorota Bieniasz Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa. Wydarzenie to było podsumowaniem 20-letniej działalności Zakładu na rzecz osób ubezpieczonych, Dorota Bieniasz Członek Zarządu  ZUS wręcza Profesor Annie Wilmowskiej-Pietruszyńskiej pamiątkowy ryngrafktórej celem jest leczenie usprawniające osób zagrożonych niezdolnością do pracy z powodu choroby lub urazu, i które rokują odzyskanie tej zdolności po leczeniu.

Jubileuszowe spotkanie stało się także okazją do uhonorowania i wyróżnienia Pani Profesor Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej za szczególne zaangażowanie w organizację kompleksowej rehabilitacji leczniczej prowadzonej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz nadzór nad jej realizacją jako Naczelny Lekarz Zakładu w latach 1989-2003.

Tematyka konferencji obejmowała aktualne zagadnienia związane z rolą rehabilitacji i jej prowadzeniem w poszczególnych profilach schorzeń tj. narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz w schorzeniach narządu głosu o podłożu zawodowym.

Prezentowane tematy to m.in. „Rola rehabilitacji w zabezpieczeniu społecznym”, „Rola lekarza orzecznika w procesie orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej”, „Telerehabilitacja HYBRYDOWA w prewencji rentowej”, „Współczesne spojrzenie na zagadnienie opieki nad głosem”, „Rehabilitacja w onkologii – luksus czy konieczność” oraz „Problemy psychiczne pacjentów z chorobą nowotworową”.

W spotkaniu wzięli udział Prezes ZUS - Gertruda Uścińska, Minister Zdrowia -  Konstanty Radziwiłł, Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego - Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -  Janina Pszczółkowska, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Maciej Miłkowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Piotr Pawłowski,  przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ośrodków rehabilitacyjnych, Członkowie Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze orzecznicy, pracownicy wydziałów orzecznictwa lekarskiego i prewencji z oddziałów ZUS  oraz wiele osób wspierających od lat rozwój rehabilitacji leczniczej.