Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 września 2013 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, paźdzerniku i listopadzie 2013 r. dla:

  1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
  2.     twórców i artystów,
  3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
    oraz
    osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9031,28 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r.).

1) Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).