Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz  założyć jeśli masz:

 • profil zaufany bądź inną metodę identyfikacji, która jest dostępna na login.gov.pl – wybierz [Profil zaufany/login.gov.pl],
 • kwalifikowany podpis elektroniczny - wybierz [Twój kwalifikowany podpis elektroniczny],
 • konto w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z nami, wybierz [Twoja bankowość elektroniczna],

 

albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

 

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli lekarz wystawił zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego i zasiłek będzie wypłacał ZUS.​​​​​​​

Jakie są terminy?

 1. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, płatnik składek przekazuje do ZUS dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.
 5. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące, osoby współpracujące z osobami fizycznymi korzystające z tzw. „ulgi na start” oraz duchowni, u których w dniu powstania prawa do świadczeń występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę nie otrzymają świadczenia. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, świadczenie zostanie im wypłacone od dnia powstania prawa do świadczenia. W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to nabywają prawo do  świadczenia od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. Z bocznego menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze],
 3. Kliknij przycisk [Utwórz nowy] –wybierz z listy dostępnych dokumentów właściwy wniosek o zasiłek chorobowy. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą lub osobą współpracującą z osobą fizyczną korzystającą z tzw. „ulgi na start” albo duchownym, możesz wybrać ZAS-53 lub Zaświadczenie płatnika składek Z-3b” . Obydwa dokumenty są traktowane jako wniosek o zasiłek.
 4. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym.
  Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
  Uwaga: w związku z tym, iż istnieje możliwość odmowy przyznania zasiłku, złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru decyzji  elektronicznie (przez PUE ZUS).  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną.
 5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS. Te wnioski na portalu PUE ZUS możesz również podpisać przy wykorzystaniu podpisu profilem PUE.

Dalsze kroki

 1. Osobiście lub pocztą dostarcz do właściwej ze względu na miejsce Twojego zamieszkania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:

 

 • Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym) jeśli lekarz nie wprowadził go do systemu (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS),
 • Jeżeli niezdolność do pracy jest orzeczona za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i podpis wystawiającego. Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy  zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, USA, Kanady, Quebecu, Korei Płd., Australii, Mołdawii, Mongolii, Izraela, Turcji, Białorusi.
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku,  jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
 • Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli Twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

 

Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

 

 • Jeśli Ty wystąpiłeś z wnioskiem o zasiłek, a nie płatnik składek, należy dostarczyć wypełnione przez płatnika składek, zaświadczenie płatnika składek :
 • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
 • na druku  Z-3b - jeśli  jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność lub osobą korzystającą z „ulgi na start” albo jesteś duchownym,
 • na druku ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia dokumentu Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem PUE ZUS.

 1. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 2. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 3. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 4. W przypadku odmowy prawa do zasiłku chorobowego otrzymasz  z ZUS decyzję.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji  zostaniesz powiadomiony emailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 7. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 8. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity    Dz.U. z 2022 r. poz. 1732 z późn. zm.)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym) jeśli lekarz nie wprowadził go do systemu (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS).

Uwaga: Nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA płatnikowi składek, jeśli lekarz wprowadził go do systemu (widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS). Zaświadczenie lekarskie trafi automatycznie do płatnika składek i do ZUS.

Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą, osobą współpracującą z osobą korzystającą z „ulgi na start” albo jesteś duchownym do ZUS możesz przedłożyć wniosek o zasiłek ZAS-53 albo zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Każdy z tych dokumentów jest traktowany jako wniosek o zasiłek.

Wniosek możesz:

 • wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS
 • pobrać ze strony internetowej ZUS,
 • pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 1. Jeżeli niezdolność do pracy jest orzeczona za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i podpis wystawiającego. Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy  zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, USA, Kanady, Quebecu, Korei Płd., Australii, Mołdawii, Mongolii, Izraela, Turcji, Białorusi.
 2. Decyzję właściwego inspektora sanitarnego - gdy nie możesz wykonywać pracy z powodu nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej lub zakażenia tą chorobą.
 3. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.
 6. Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

 

 

 1. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS, wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:

 

 • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
 • na druku Z-3b - jeżeli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność lub osobą korzystającą z „ulgi na start” albo jesteś duchownym,
 • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem PUE ZUS. Jeżeli lekarz wystawił Ci zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), zaświadczenie płatnika składek (Z-3, Z-3b,Z-3a) będzie traktowane jako wniosek o zasiłek, nie musisz składać do ZUS odrębnego wniosku.
Także jeżeli płatnikiem zasiłku jest Twój płatnik składek, nie musisz przedkładać płatnikowi składek odrębnego wniosku o zasiłek, gdy lekarz wystawił e-ZLA; Twoje zaświadczenie lekarskie zostanie udostępnione płatnikowi składek na jego profilu PUE ZUS i będzie stanowić dokument do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku.

 1. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 3. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, płatnik składek przekazuje do ZUS dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez ZUS lub płatnika składek.

Wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia ,nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

 1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące, osoby współpracujące z osobami fizycznymi korzystające z tzw. „ulgi na start” oraz duchowni, u których w dniu powstania prawa do świadczeń występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę nie otrzymają świadczenia. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, świadczenie zostanie im wypłacone od dnia powstania prawa do świadczenia. W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to nabywają prawo do  świadczenia od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
 • powyżej 20 ubezpieczonych - zgromadzone dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
 • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem odpowiedni wniosek i pozostałe dokumenty,  dostarcz do swojego  płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez płatnika składek, który komplet dokumentów przekaże do ZUS.

 

 1. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność lub osobą korzystającą z „ulgi na start” albo jesteś duchownym zaświadczenie lekarskie i dokumenty dostarcz do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 3. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3.  W przypadku odmowy prawa do zasiłku otrzymasz  z ZUS decyzję.
 4. Jeśli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Korespondencję w sprawie zasiłku otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ja osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 6. Od decyzji w sprawie zasiłku możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie  jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1732 z późn. zm.)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym) jeśli lekarz nie wprowadził go do systemu (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS).

Uwaga: Nie musisz przedkładać wydruku e-ZLA płatnikowi składek, jeśli lekarz wprowadził go do systemu (widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS). Zaświadczenie lekarskie trafi automatycznie do płatnika składek i do ZUS.

 

Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą , osobą współpracującą z osobą korzystającą z „ulgi na start” albo jesteś duchownym do ZUS możesz przedłożyć wniosek o zasiłek ZAS-53 albo zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Każdy z tych dokumentów jest traktowany jako wniosek o zasiłek.

Wniosek możesz:

 • wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS
 • pobrać ze strony internetowej ZUS,
 • pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

 

 1. Jeżeli niezdolność do pracy jest orzeczona za granicą - przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, które zawiera nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy oraz datę wystawienia i podpis wystawiającego. Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy  zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, USA, Kanady, Quebecu, Korei Płd., Australii, Mołdawii, Mongolii, Izraela, Turcji, Białorusi.
 2. Decyzję właściwego inspektora sanitarnego - gdy nie możesz wykonywać pracy z powodu nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej lub zakażenia tą chorobą.

 

 1. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

 

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku - gdy nie możesz wykonywać pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo jesteś niezdolny do pracy wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania.

 

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza na zwykłym druku potwierdzające stan ciąży - w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży, jeżeli w zaświadczeniu lekarskim brak kodu „B”.

 

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Uwaga: Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

 

 

 1. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS, wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:

 

 • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
 • na druku Z-3b - jeżeli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność lub osobą korzystającą z „ulgi na start” albo jesteś duchownym,
 • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

 

Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem PUE ZUS. Jeżeli lekarz wystawił Ci zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), zaświadczenie płatnika składek (Z-3, Z-3b,Z-3a) będzie traktowane jako wniosek o zasiłek, nie musisz składać do ZUS odrębnego wniosku.
Także jeżeli płatnikiem zasiłku jest Twój płatnik składek, nie musisz przedkładać płatnikowi składek odrębnego wniosku o zasiłek, gdy lekarz wystawił e-ZLA; Twoje zaświadczenie lekarskie zostanie udostępnione płatnikowi składek na jego profilu PUE ZUS i będzie stanowić dokument do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku.

 1. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 2. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, płatnik składek przekazuje do ZUS dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
 2. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 3. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 4. Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez ZUS lub płatnika składek.

Wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia ,nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

 1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby z nimi współpracujące, osoby współpracujące z osobami fizycznymi korzystające z tzw. „ulgi na start” oraz duchowni, u których w dniu powstania prawa do świadczeń występuje zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę nie otrzymają świadczenia. Mają termin 6 miesięcy na uregulowanie zadłużenia. Jeżeli uregulowanie zadłużenia nastąpi w terminie do 6 miesięcy, świadczenie zostanie im wypłacone od dnia powstania prawa do świadczenia. W przypadku uregulowania całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to nabywają prawo do  świadczenia od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
 • powyżej 20 ubezpieczonych - zgromadzone dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
 • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem odpowiedni wniosek i pozostałe dokumenty,  dostarcz do swojego  płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez płatnika składek, który komplet dokumentów przekaże do ZUS.
 1. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność lub osobą korzystającą z „ulgi na start” albo jesteś duchownym zaświadczenie lekarskie i dokumenty wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 3. Dokumenty możesz wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3.  W przypadku odmowy prawa do zasiłku otrzymasz  z ZUS decyzję.
 4. Jeśli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Korespondencję w sprawie zasiłku otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ją osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 6. Od decyzji w sprawie zasiłku możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie  jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1732 z późn. zm.)