Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez ojca dziecka za okres urlopu ojcowskiego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli jesteś pracownikiem wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego złóż do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego.
 2. Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu wniosek o zasiłek macierzyński złóż najpóźniej przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego. 
 3. Jeśli urodziło Ci się dziecko zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie  12 miesięcy życia. W przypadku przysposobienia dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do upływu  12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.
 4. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. 
 5. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAO". Jeśli jesteś pracownikiem i o urlop ojcowski wystąpiłeś do pracodawcy a zasiłek macierzyński za okres tego urlopu będzie Ci wypłacał ZUS, nie musisz składać wniosku ZAO.
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
  Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
  Uwaga: W związku z tym, iż istnieje możliwość odmowy przyznania zasiłku, złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru decyzji elektronicznie (przez PUE ZUS). Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dostarcz osobiście lub wyślij pocztą do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z urodzeniem się dziecka:
   • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem
   • w przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dzAiecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.
    Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
   • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.
    Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument  ZAO.
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
   • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem
   • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.
    Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAO.
  • wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
   • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
   • na druku  Z-3b - jeśli  jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym,
   • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
    Druki zaświadczeń płatnika składek (Z-3, Z-3a,Z-3b) są dostępne na stronie internetowej ZUS, można je wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu Z-3", "Złożenie dokumentu Z-3a", "Złożenie dokumentu Z-3b") albo uzyskać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
    Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS dokumentów Z-3, Z-3b, Z-3a za pośrednictwem PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku wypłata nastąpi na wskazany we wniosku rachunek.
 5. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 6. W przypadku odmowy prawa do zasiłku otrzymasz z ZUS decyzję.
 7. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji  zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 8. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 9. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 10. Od decyzji możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Jeśli jesteś pracownikiem - wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu - wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.
  Wniosek możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZAO").
 2. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z urodzeniem się dziecka:
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzoną przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem
  • w przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.
   Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
  • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu. 
   Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAO.
 3. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
  • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopię potwierdzona przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu
   Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAO.
 4. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS, wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 5. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 6. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Jeśli jesteś pracownikiem wniosek złóż w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego.
 2. Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu wniosek złóż najpóźniej przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego.
  Ważne: Jeśli urodziło Ci się dziecko zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie  12 miesiąca życia. W przypadku przysposobienia dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do upływu  12miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.
 3. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. 
 4. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 5. Zasiłek macierzyński ojcu dziecka może być wypłacany przez ZUS lub płatnika składek.
  Jeśli zasiłek macierzyński ojcu dziecka będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.
  Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, ojciec dziecka zasiłek otrzyma w terminie wypłaty wynagrodzenia ,nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli jesteś pracownikiem złóż do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego i zasiłek macierzyński za okres tego urlopu.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu napisz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAO).
  Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 2. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - zgromadzone dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem odpowiedni wniosek i pozostałe dokumenty,  dostarcz do swojego  płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez, płatnika składek który komplet dokumentów przekaże do ZUS.
   W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być złożone bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek..
 3. Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym odpowiedni wniosek  i pozostałe dokumenty, dostarcz do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 4. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 5. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. Jeśli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeśli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Korespondencję w sprawie zasiłku macierzyńskiego otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ja osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 6. Od decyzji w sprawie zasiłku możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1732, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Co przygotować?

 1. Jeśli jesteś pracownikiem - wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu - wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.
  Wniosek możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZAO").
 2. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z urodzeniem się dziecka:
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzoną przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem
  • w przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.
   Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
  • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.
   Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAO.
 3. jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
  • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopię potwierdzona przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.
   Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAO.
 4. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS, wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 5. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

Co przygotować?

 1. Jeśli jesteś pracownikiem - wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu - wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.
  Wniosek możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZAO").
 2. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z urodzeniem się dziecka:
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzoną przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem
  • w przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.
   Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny, w języku urzędowym tych państw.
  • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.
   Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAO.
 3. jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
  • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopię potwierdzona przez płatnika składek lub ZUS za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.
   Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAO.
 4. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS, wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 5. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jak to zrobić?

 1. Jeśli jesteś pracownikiem złóż do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu.
  Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu napisz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAO).
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 3. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - zgromadzone dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - jeżeli jesteś pracownikiem odpowiedni wniosek i pozostałe dokumenty dostarcz do swojego płatnika składek i poinformuj o tym ZUS osobiście lub przez płatnika składek, który komplet dokumentów przekaże do ZUS.
   W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być wysłane bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 4. Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym odpowiedni wniosek i pozostałe dokumenty wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 5. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. Jeśli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję.
 4. Jeśli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Korespondencję w sprawie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ja osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 6. Od decyzji w sprawie zasiłku możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1732, z późn. zm.).