Twoja niania miała wypadek – co robić?

Niania podlega obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, zatem w związku z chorobą spowodowaną wypadkiem przy pracy przysługują jej świadczenia:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne.

Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy ich wymiaru.

UWAGA!
Prawo do tych świadczeń nie jest uzależnione od podlegania przez nianię dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy i kto uznaje zdarzenie za taki wypadek?

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło m.in. w związku z wykonywaniem pracy przez nianię. Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy niani ustala ZUS, sporządzając Kartę wypadku przy pracy.

Wypadek zgłasza niania do najbliższej dla siebie placówki ZUS, w momencie gdy pozwala jej na to stan zdrowia. W swoim zgłoszeniu przedstawia okoliczności i przyczyny zaistnienia wypadku i załącza wszelką dokumentację dotyczącą tego zdarzenia, a w szczególności dokumentację lekarską, w tym informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy, oświadczenia świadków wypadku, jeżeli tacy byli, oświadczenie rodzica / rodziców, o ile posiadają wiedzę o zdarzeniu lub byli świadkami wypadku, dokumenty innych organów, np. policji lub prokuratury, jeżeli w sprawie wypadku organy te prowadziły stosowne postępowanie.

Jakie dokumenty powinieneś przekazać do ZUS w celu uzyskania przez nianię zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego?

Do wypłaty zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego wymagane są dokumenty przewidziane do przyznania tych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy.

Zasiłek chorobowy

Dokumentem do wypłaty zasiłku jest zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie to niania powinna przekazać Ci nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedotrzymanie przez nianię tego terminu będzie oznaczało obniżenie wysokości należnego jej zasiłku o 25%, dlatego też koniecznie zanotuj na zaświadczeniu datę jego dostarczenia przez nianię. Zobacz: przykładowo wypełnione zaświadczenie lekarskie (pdf, 165 kB).
Dokumentem niezbędnym do wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego niani jest wypełniony przez Ciebie formularz ZUS Z-3a. Zobacz: przykładowo wypełniony formularz ZUS Z-3a (pdf, 428 kB).
Zaświadczenie lekarskie oraz Twoje zaświadczenie wystawione na druku ZUS Z-3a dostarcz osobiście lub pocztą niezwłocznie do najbliższej dla siebie placówki ZUS.

Świadczenie rehabilitacyjne

W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego przekazujesz do ZUS:

 • wniosek niani złożony na druku ZUS Np-7,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego nianię,
 • kartę wypadku przy pracy.

Niania uległa wypadkowi w drodze do pracy lub w drodze z pracy

Jeśli niania nie może pracować z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, nie przysługują jej świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, przysługuje jej zasiłek chorobowy z tego ubezpieczenia. Więcej informacji znajdziesz w Twoja niania zachorowała – co robić?

Kto wypłaca zasiłki?

Jeśli zatrudniasz tylko nianię, zasiłki będzie jej wypłacał ZUS.
Jeśli zatrudniasz również innych ubezpieczonych, którym wypłacasz zasiłki, to będziesz także wypłacać zasiłki przysługujące niani.
Za każdy miesiąc, za który niania otrzyma świadczenie, jako płatnik składek musisz sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe:

 • ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa, oraz
 • ZUS RSA imienny raport miesięczny – jeżeli niania otrzyma świadczenie za cały miesiąc, lub także
 • ZUS RCA imienny raport miesięczny – jeżeli niania otrzyma świadczenie za część miesiąca, a za pozostałą wypłacisz jej wynagrodzenie.

Przykład 1

W związku z wypadkiem przy pracy niania nie wykonywała pracy od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. i nie miała w styczniu wypłaconego wynagrodzenia. Świadczenie chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego za styczeń 2017 r. zostało jej wypłacone przez ZUS. Dlatego też za ten miesiąc przekażesz do ZUS wypełnione dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA i ZUS RSA. Zobacz: przykładowo wypełniony komplet formularzy ZUS DRA i ZUS RSA (pdf, 1108 kB)
Nie opłacasz za ten miesiąc za nianię składek, gdyż nie osiągnęła w tym miesiącu przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek.

Przykład 2

Wypadek spowodował, że niania nie mogła wykonywać pracy od 04.01.2017 r. do 13.01.2017 r. Świadczenie chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego za ten okres zostało jej wypłacone przez ZUS. Za przepracowaną część miesiąca niania otrzymała w styczniu 2017 r. wynagrodzenie. Dlatego też:

 • gdy wynagrodzenie wypłacone niani w styczniu 2017 r. nie przekraczało kwoty minimalnego wynagrodzenia, przeprowadź weryfikację i przygotuj dokumenty rozliczeniowe i płatnicze w sposób przedstawiony w Twoja niania zachorowała – co robić? (przykład 1),
 • gdy wynagrodzenie wypłacone niani w styczniu 2017 r. przekraczało kwotę minimalnego wynagrodzenia przeprowadź weryfikację i przygotuj dokumenty rozliczeniowe i płatnicze w sposób przedstawiony w Twoja niania zachorowała – co robić? (przykład 2).

najpóźniej do 15 lutego 2017 r. należało opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2017 r.

UWAGA!
W raporcie ZUS RSA, w którym wykazujesz okres niezdolności do pracy niani w związku z wypadkiem przy pracy, użyj:

 • kodu świadczenia 314, gdy niania otrzymała zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego,
 • kodu świadczenia 322, gdy niania otrzymała świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego.

Pamiętaj także o konieczności sporządzenia i przekazania do ZUS dokumentów rozliczeniowych za następny pełny przepracowany przez nianię miesiąc, jeżeli otrzymuje wynagrodzenie nie wyższe od minimalnego wynagrodzenia, gdyż na podstawie tych dokumentów ZUS będzie je tworzył systemowo za kolejne miesiące.

Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze. Znajdź w tym celu najbliższą siebie placówkę ZUS.

Przychodząc do nas, powinieneś mieć ze sobą zaświadczenie lekarskie niani (w przypadku zasiłku chorobowego) albo wniosek niani o świadczenie rehabilitacyjne wraz z dokumentacją (w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego) oraz następujące informacje:

 • swój NIP i PESEL,
 • imię i nazwisko niani oraz jej PESEL,
 • adres zamieszkania niani,
 • datę złożenia przez nianię zaświadczenia lekarskiego (w przypadku zasiłku chorobowego),
 • o wypłaconym niani wynagrodzeniu za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zachorowała.

Pod wypełnionymi dokumentami musisz się podpisać.

UWAGA!
Szczegółowe informacje o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia wypadkowego znajdziesz w: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (pdf, 885 kB).