Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak sporządzić dokumenty rozliczeniowe (deklaracje rozliczeniowe i/lub imienne raporty miesięczne)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załóż go sobie w naszej placówce.
 2. Możesz też skorzystać z programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z nami.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty w oprogramowaniach interfejsowych, np.: w programie Płatnik.
Profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku.

  4. Formularze:

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób,  dokumenty musisz wysyłać  drogą elektroniczną.

 

Ważne!

 • Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne za okresy 1999-2021 rozliczonej na raporcie ZUS RZA od stycznia 2022 r. składana jest na raporcie ZUS RCA.
 • Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. możesz korygować dokumenty wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach.
 • Natomiast dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. możesz skorygować wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. 

 

Jakie są terminy ?

 • 5. dnia następnego miesiąca - jednostki  budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.
 • 20. dnia następnego miesiąca - podmioty, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

Jak to zrobić ?

 1. Za miesiąc rozliczeniowy wypełniasz następujące dokumenty:
 • Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, którą rozliczysz składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia.

Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, przekaż nam tylko deklarację rozliczeniową.Jeśli zatrudniasz pracowników przekaż deklarację rozliczeniową razem z imiennymi raportami za każdego z pracowników i siebie.

 • Raport miesięczny ZUS RCA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wypłacone świadczenia za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RSA, w którym wykażesz wysokoś wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RPA, któregonie musisz przekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
  • wypłacisz pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłacisz w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
  • obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacisz pracownikowi taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • pracownik wykonywał pracę nauczycielską.

  2. Wypełnione dokumenty przekaż:

Dalsze kroki

Opłać składki w kwocie, jaką wpisałeś w przekazanej do nas deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285),

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Formularze:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.

Formularze dostępne są na naszej stronie lub w każdej naszej placówce.

Ważne!

 • Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne za okresy 1999-2021 rozliczonej na raporcie ZUS RZA od stycznia 2022 r. składana jest na raporcie ZUS RCA.
 • Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. możesz korygować dokumenty wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach.
 • Natomiast dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. możesz skorygować wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. 

  2.  Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).

  3.  Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które  udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

 • 5. dnia następnego miesiąca - jednostki  budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.
 • 20. dnia następnego miesiąca - podmioty, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

Jak to zrobić ?

 1. Za miesiąc rozliczeniowy wypełniasz następujące dokumenty:
 • Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, którą rozliczysz składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia.

Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, przekaż do ZUS tylko deklarację rozliczeniową. Jeśli zatrudniasz pracowników przekaż deklaracją rozliczeniową razem z  imiennymi raportami za każdego z pracowników i siebie.

 • Raport miesięczny ZUS RCA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wypłacone świadczenia za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RSA, w którym wykażesz wysokość wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników,
 • Raport miesięczny ZUS RPA, któregonie musisz przekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
  • wypłacisz pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłacisz w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
  • obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacisz pracownikowi taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • pracownik wykonywał pracę nauczycielską.

Ważne! Każdy dokument ubezpieczeniowy powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis -Twój lub osoby upoważnionej.

  2.  Możesz zarezerwować przez PUE konkretny termin wizyty w naszej placówce.

  3.  Wypełnione i podpisane dokumenty złóż w naszej placówce lub w urzędomacie.

Dalsze kroki

Opłać składki w kwocie, jaką wpisałeś w przekazanej do nas deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285),

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Formularze:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.

Formularze dostępne są na naszej stronie lub w każdej naszej placówce.

Ważne!

 • Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne za okresy 1999-2021 rozliczonej na raporcie ZUS RZA od stycznia 2022 r. składana jest na raporcie ZUS RCA.
 • Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. możesz korygować dokumenty wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach.
 • Natomiast dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. możesz skorygować wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. 

  2.  Adres naszej placówki.

  3.  Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

 • 5. dnia następnego miesiąca - jednostki  budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.
 • 20. dnia następnego miesiąca - podmioty, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

Jak to zrobić ?

 1. Za miesiąc rozliczeniowy wypełniasz następujące dokumenty:
 • Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, którą rozliczysz składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia.

Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, przekaż do ZUS tylko deklarację rozliczeniową. Jeśli zatrudniasz pracowników przekaż deklaracją rozliczeniową razem z imiennymi raportami za każdego z pracowników i siebie.

 • Raport miesięczny ZUS RCA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wypłacone świadczenia za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RSA, w którym wykażesz wysokość wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RPA, któregonie musisz przekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
  • wypłacisz pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłacisz w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
  • obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacisz pracownikowi taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • pracownik wykonywał pracę nauczycielską.

Ważne! Każdy dokument ubezpieczeniowy powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis płatnika lub osoby upoważnionej.

  2.  Wypełnione i podpisane dokumenty wyślij pocztą na adres naszej placówki.

 

Dalsze kroki

Opłać składki w kwocie, jaką wpisałeś w przekazanej do nas deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285),

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2366, z późn. zm.).