Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załóż go sobie w naszej placówce.
 2. Możesz też skorzystać z programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z nami.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty w oprogramowaniach interfejsowych, np.: w programie Płatnik.
Profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku.

  4.  Formularze:

 • ZUS DRA – gdy chcesz skorygować deklarację rozliczeniową,
 • ZUS RCA – gdy chcesz skorygować imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RSA – gdy chcesz skorygować imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Ważne!  

 • Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne za okresy 1999-2021 rozliczonej na raporcie ZUS RZA od stycznia 2022 r. składana jest na raporcie ZUS RCA.
 • Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. możesz korygować dokumenty wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach. Natomiast dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. możesz skorygować wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. 

 

Jakie są terminy ?

Masz:

 • 7 dni od kiedy zauważysz błąd lub od kiedy my Cię o nim powiadomimy (jeśli o błędach zawiadomiliśmy Cię decyzją, to na złożenie korekt masz 7 dni od jej uprawomocnienia),
 • 30 dni od kiedy prześlemy Ci protokół kontroli.

Jak to zrobić ?

 1. Żeby skorygować błędy, przekaż nowy komplet dokumentów rozliczeniowych za miesiąc, którego błąd dotyczy. W bloku I, w dwóch pierwszych kratkach pola „Identyfikator…” podaj kolejny numeru za dany miesiąc (np. 02, 03).
 2. Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących składa się z imiennych raportów miesięcznych korygujących dołączonych do deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Ważne! Raporty złóż tylko za tych pracowników, których korekta dotyczy. Natomiast deklaracja musi uwzględniać rozliczenie wszystkich pracowników za dany miesiąc.
Imienny raport korygujący oznaczasz tym samym numerem (w polu 01 „Identyfikator raportu”), co deklaracja rozliczeniowa korygująca, do której jest dołączony.

  3.  Dokumenty przekaż:

 • w programie Płatnik –dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wyślij do nas,
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP i wyślij do nas.
   

Dalsze kroki

Jeśli w wyniku Twojej korekty:

 • powstała zaległość - zapłać różnicę składek wraz z należnymi odsetkami,
 • powstała nadpłata składek - możesz złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek.
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełnione formularze:
 • ZUS DRA – gdy chcesz skorygować deklarację rozliczeniową,
 • ZUS RCA – gdy chcesz skorygować imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RSA – gdy chcesz skorygować imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Formularze są dostępne na naszej stronie lub w każdej naszej placówce.

Ważne!  

 • Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne za okresy 1999-2021 rozliczonej na raporcie ZUS RZA od stycznia 2022 r. składana jest na raporcie ZUS RCA.
 • Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. możesz korygować dokumenty wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach. Natomiast dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. możesz skorygować wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. 

  2.  Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport).

  3.  Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

Masz:

 • 7 dni od kiedy zauważysz błąd lub od kiedy my Cię o nim powiadomimy (jeśli o błędach zawiadomiliśmy Cię decyzją, to na złożenie korekt masz 7 dni od jej uprawomocnienia),
 • 30 dni od kiedy prześlemy Ci protokół kontroli.

Jak to zrobić ?

 1. Żeby skorygować błędy,  przekaż nowy komplet dokumentów rozliczeniowych za miesiąc, którego błąd dotyczy. W bloku I, w dwóch pierwszych kratkach pola „Identyfikator…” tych dokumentów lub dokumentu – podaj kolejny numeru za dany miesiąc (np. 02, 03).
 2. Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących składa się z imiennych raportów miesięcznych korygujących dołączonych do deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Ważne! Raporty złóż tylko za tych pracowników, których korekta dotyczy. Natomiast deklaracja musi uwzględniać rozliczenie wszystkich pracowników za dany miesiąc.
Imienny raport korygujący oznacz tym samym numerem (w polu 01 „Identyfikator raportu”), co deklaracja rozliczeniowa korygująca, do której jest dołączony.

  3.  Wypełnione i podpisane dokumenty złóż w naszej placówce lub w urzędomacie.

  4.  Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce poprzez PUE.

 

Dalsze kroki

Jeśli w wyniku Twojej korekty:

 • powstała zaległość - zapłać różnicę składek wraz z należnymi odsetkami,
 • powstała nadpłata składek - możesz złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek. 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2366, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełnione formularze:
 • ZUS DRA – gdy chcesz skorygować deklarację rozliczeniową,
 • ZUS RCA – gdy chcesz skorygować imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RSA – gdy chcesz skorygować imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Formularze są dostępne na naszej stronie lub w każdej naszej placówce.

Ważne!  

 • Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne za okresy 1999-2021 rozliczonej na raporcie ZUS RZA od stycznia 2022 r. składana jest na raporcie ZUS RCA.
 • Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. możesz korygować dokumenty wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach. Natomiast dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. możesz skorygować wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. 

  2.  Adres naszej placówki.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

 

Jakie są terminy ?

Masz:

 • 7 dni od kiedy zauważysz błąd lub od kiedy my Cię o nim powiadomimy (jeśli o błędach zawiadomiliśmy Cię decyzją, to na złożenie korekt masz 7 dni od jej uprawomocnienia),
 • 30 dni od kiedy prześlemy Ci protokół kontroli.

Jak to zrobić ?

 1. Żeby skorygować błędy,  przekaż nowy komplet dokumentów rozliczeniowych za miesiąc, którego błąd dotyczy. W bloku I, w dwóch pierwszych kratkach pola „Identyfikator…” tych dokumentów lub dokumentu – podaj kolejny numeru za dany miesiąc (np. 02, 03).
 2. Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących składa się z imiennych raportów miesięcznych korygujących  dołączonych do deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Ważne! Raporty złóż tylko za tych pracowników, których korekta dotyczy. Natomiast deklaracja musi uwzględniać rozliczenie wszystkich pracowników za dany miesiąc.
Imienny raport korygujący oznacz tym samym numerem (w polu 01 „Identyfikator raportu”), co deklaracja rozliczeniowa korygująca, do której jest dołączony.

  3.  Wypełnione i podpisane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną na adres właściwej naszej placówki.

Dalsze kroki

Jeśli w wyniku Twojej korekty:

 • powstała zaległość - zapłać różnicę składek wraz z należnymi odsetkami,
 • powstała nadpłata składek - możesz złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek. 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn.zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2366, z późn. zm.).