Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak uzyskać upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Prawo wykonywania zawodu.
 2. Login i hasło do swojego profilu PUE.
  Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy ?

Decyzja wydawana jest niezwłocznie.
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż miesiąc od dnia wpływu wniosku.
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój  profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. Wniosek FZLA dostępny jest w roli ,,Ubezpieczony''. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZUS FZLA"- wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym oraz złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru w formie elektronicznej przez portal PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną.
  Do wypełnionego wniosku dołącz skan prawa wykonywania zawodu.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
  Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysyłania decyzji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.

 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz ją osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1778 z późn. zm.);

 

Art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.);
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z  2004 r., Nr 100, poz.1024).

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 2. Wniosek ZUS FZLA, który możesz pobrać ze strony internetowej ZUS.
 3. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie wniosku ZUS FZLA").
 4. Kopię prawa wykonywania zawodu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Jakie są terminy ?

Decyzja wydawana jest niezwłocznie. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż miesiąc od dnia wpływu wniosku.
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, zgodnie z k.p.a.

Jak to zrobić ?

 1. Wydrukuj i wypełnij wymagany wniosek ZUS FZLA oraz złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru w formie elektronicznej przez portal PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną.
 2. Dołącz do wniosku  ZUS FZLA potrzebne dodatkowe dokumenty (kserokopię prawa wykonywania zawodu potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
 3. Dostarcz komplet dokumentów  do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysyłania decyzji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz ją osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1778 z późn. zm);

Art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek ZUS FZLA, który możesz pobrać ze strony internetowej ZUS.

 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie wniosku ZUS FZLA").

 3. Kopię prawa wykonywania zawodu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Jakie są terminy ?

Decyzja wydawana jest niezwłocznie. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż miesiąc od dnia wpływu wniosku.
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, zgodnie z k.p.a.

Jak to zrobić ?

 1. Wydrukuj i wypełnij wymagany wniosek ZUS FZLA oraz złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru w formie elektronicznej przez portal PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną.

 2. Podpisany wniosek wraz z  kopią dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu poświadczoną za zgodność z oryginałem prześlij do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysyłania decyzji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.

 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz ją osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Podstawa prawna usługi

Art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm).