Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Wpływ przychodów z tytułu pracy wykonywanej za granicą

Wpływ przychodów z tytułu pracy wykonywanej za granicą

Emeryci oraz renciści są obowiązani do informowania ZUS o zarobkach i innych przychodach osiąganych z tytułu działalności wykonywanej za granicą, w tym w Mołdawii. Wysokość tych przychodów może mieć wpływ na kwotę przysługującej emerytury lub renty z ZUS. Jeżeli wysokość przychodów zagranicznych (bądź łącznie polskich i zagranicznych) przekracza:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, ale nie więcej niż 130% miesięcznego wynagrodzenia – wtedy emerytura lub renta ulega zmniejszeniu,
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce  - wtedy prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu.

Powyższe reguły nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny - od 1 października 2017 roku wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Prawo do emerytury ustalanej przez ZUS ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na którego rzecz wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Zasada ta dotyczy także stosunku pracy nawiązanego z pracodawcą mołdawskim. Osoba ubiegająca się o emeryturę musi zatem rozwiązać wszystkie stosunki pracy, zarówno w Polsce, jak i w Mołdawii, aby ZUS podjął wypłatę emerytury. W przeciwnym razie, czyli w razie kontynuacji zatrudnienia z dotychczasowym pracodawcą, prawo do polskiej emerytury zostanie automatycznie zawieszone. Wymóg rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, w której osoba zainteresowana podjęła zatrudnienie już po przyznaniu prawa do emerytury.