Ścieżka nawigacji

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • matki, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania 
  • ojca, który ukończył 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia przez nią dzieci albo w przypadku długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci - wychował co najmniej czworo dzieci oraz nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania 

  Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania  dziecka dotyczy dziecka własnego, dziecka współmałżonka, dziecka przysposobionego lub dziecka przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. 

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • ERSU wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające – pobierz ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
  • Informację o numerach PESEL dzieci
  • Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego
  • Orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem
  • Inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia
  • od 1 stycznia 2022 r. do wniosku należy złożyć dodatkowo oświadczenie w sprawie świadczenie pielęgnacyjnego.

  W przypadku wniosku

  Jeżeli wniosek został złożony bez oświadczenia, można samo oświadczenie dostarczyć do ZUS:

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania świadczenia.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, Prezes ZUS wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje Prezes ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Prezes ZUS wyda decyzję w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji Prezesa ZUS o przyznaniu lub odmowie prawa do świadczenia przysługuje środek odwoławczy w postaci:

  • wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy (w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji)
  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (za pośrednictwem Prezesa ZUS w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji)

  Zainteresowany może opcjonalnie skorzystać z prawa do dwukrotnego merytorycznego rozpoznania jego sprawy przez Prezesa ZUS. Od woli zainteresowanego zależy, czy skorzysta z tego uprawnienia, czy też zdecyduje się na wniesienie skargi do WSA w Warszawie już na pierwszą decyzję Prezesa ZUS, a nie dopiero po ponownym rozpatrzeniu wniosku przez Prezesa ZUS.

  Od decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zainteresowanemu przysługuje skarga do WSA w Warszawie.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Świadczenie to przysługuje wyłącznie osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:

  • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
  • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 
  • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W przypadku braku prawa do emerytury lub renty, świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury.

  W przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:  

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej
  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
  • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
  • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
  • przez czat na stronie www.zus.pl - konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00
  • w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS 

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

POBIERZ PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE (PDF, 146 KB)