Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych -   osobami uprawnionymi do świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz.1824) są obywatele polscy, posiadający stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy, nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku:

  • działań wojennych w okresie wojny 1939-1945;
  • eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczenia pieniężnego dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych ustalają, na wniosek osoby uprawnionej, organy rentowe ZUS.

Osoba, która korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskiwanych dochodów z tytułu emerytury lub renty jako cywilna ofiara, która utraciła wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów - we wniosku o przyznanie świadczenia powinna złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie oraz wskazać organ rentowy lub emerytalny, będący płatnikiem  emerytury lub renty.

Organ rentowy lub emerytalny, będący płatnikiem emerytury lub renty, jest zobowiązany do przekazania, na żądanie jednostki organizacyjnej ZUS, kopii dokumentów przedłożonych temu organowi przez wskazaną wyżej osobę korzystającą ze zwolnienia od podatku.      

Jeżeli osoba wnioskująca o przyznanie  świadczenia  nie korzysta z powyższego zwolnienia od podatku dochodowego - do wniosku o świadczenie pieniężne  powinna dołączyć:

  • orzeczenie o uznaniu za inwalidę I lub II grupy w związku z utratą wzroku lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w związku z utratą wzroku,
  • zaświadczenie o utracie wzroku z powodu urazu, wystawione przez lekarza okulistę,
  • dowody (także zeznania świadków), poświadczające okoliczności i skutki wypadku, który spowodował utratę wzroku, w tym dokumentację medyczną z okresu zdarzenia.

W przypadku braku orzeczenia o uznaniu za inwalidę I lub II grupy w związku z utratą wzroku lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w związku z utratą wzroku - o niezdolności do pracy, dacie jej powstania oraz związku tej niezdolności ze stanem narządu wzroku orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Świadczenie pieniężne przysługuje w kwocie renty socjalnej. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie:

1) jeżeli osoba uprawniona pobiera emeryturę lub rentę - wraz z emeryturą lub rentą,

2) jeżeli osoba uprawniona nie pobiera emerytury lub renty - przez organ rentowy ZUS, który wydał decyzję o jego przyznaniu.

Kwota świadczenia pieniężnego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Wyższy dodatek pielęgnacyjny

W przypadku osób uprawnionych do świadczenia, które mają ustaloną niezdolność do samodzielnej egzystencji - wysokość dodatku pielęgnacyjnego ulega zwiększeniu  o 50 %.

W razie zbiegu prawa do tego dodatku z dodatkiem pielęgnacyjnym z innego tytułu - wypłaca się  podwyższony dodatek pielęgnacyjny.  

Zbieg prawa do świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych z prawem do innych świadczeń

Osobie uprawnionej równocześnie do  świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych i do:

  • dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku, określonych w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • dodatku za tajne nauczanie,
  • świadczenia pieniężnego określonego w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • świadczenia pieniężnego określonego w przepisach o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,

przysługuje tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z tych dodatków - wyższy lub wybrany przez zainteresowanego.

Informacje dot. wysokości dodatków.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych