Formularze

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce;
 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w Polsce i w Macedonii Północnej;
 • zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce (może być wystawione na formularzu ERP -7);
 • legitymację ubezpieczeniowa, która zawiera wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków w Polsce;
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające okres nauki i programowy tok jej trwania;
 • książeczkę wojskową lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej;
 • odpisy aktów urodzenia dzieci.

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na druku OL-9;
 • wywiad zawodowy, który sporządza płatnik składek na formularzu OL-10 – jeśli nadal jesteś zatrudniony.

Wypełnij również formularz o świadczenie z instytucji ubezpieczeniowej w Macedonii Północnej:

 • PL-MK 9 – Wniosek o  macedońską emeryturę-rentę inwalidzką,
 • PL-MK 11 – Wniosek o macedońską rentę rodzinną

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę z Macedonii Północnej dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z Macedonii Północnej.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Macedonii Północnej

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

 • MK-PL 9 – Wniosek o polską emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • MK-PL 10 – Wniosek o polską rentę rodzinną,

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz dokumentację medyczną.

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne, m.in. numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i macedońskie świadczenia dostępne są:

 • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
 • na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”.