Ścieżka nawigacji

Wyliczanie składek według wskazanego schematu finansowania składek dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia

Wyliczanie składek według wskazanego schematu finansowania składek dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia

Od wersji 10.01.001 programu Płatnik, istnieje możliwość wskazania numeru schematu, według którego program powinien wyliczyć składki w raporcie. Funkcja przeznaczona jest do tworzenia raportu imiennego z kodem tytułu, dla którego wyliczenie według domyślnego schematu finansowania nie jest zgodne z oczekiwaniem użytkownika. Wybór następuje spośród dostępnych schematów finansowania składek dla danego kodu tytułu ubezpieczeń

Jeżeli dla danego kodu tytułu występuje jednocześnie więcej niż jeden schemat i podano jedynie kwoty podstaw wymiaru bez określonych źródeł finansowania, wówczas program wybiera zawsze wyliczenie według domyślnego schematu.
Funkcjonalność dostępna jest dla wszystkich  kodów tytułu,  dla których istnieje więcej niż jeden prawidłowy schemat finansowania składek np. dla kodu 1010xx.

WAŻNE

W przypadku, gdy ubezpieczony został wyrejestrowany, a wypłata/dopłata nastąpiła nie wcześniej niż w następnym miesiącu po ustaniu ubezpieczeń – należy podać kod tytułu ubezpieczeń 3000xx.
Szczegółowa instrukcja sporządzania dokumentów rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 3000xx/500xx.

Przed wypełnieniem pozycji raportu należy w kartotece  ubezpieczonego sprawdzić dane o ubezpieczeniach dla kodu, z którym ubezpieczony był zgłoszony.
Jeśli ze zgłoszenia zapisanego w kartotece wynika, że ubezpieczony nie podlegał wszystkim ubezpieczeniom pokazanym w schemacie, wówczas należy podać tylko podstawy wymiaru zgodne ze zgłoszeniem, a pozostałe wyzerować.
Wówczas po wskazaniu schematu, program wyliczy składki tylko dla tych ubezpieczeń, dla których wypełniono podstawy kwotami większymi od zera, natomiast pozostałe wyzeruje.

WAŻNE

Przed uruchomieniem polecenia Wybierz schemat wyliczeń należy odczytać zgłoszenie do ubezpieczeń z kartoteki i poprawnie wypełnić pola podstaw wymiaru składek.

Po wskazaniu polecenia z górnego paska menu Wybierz schemat wyliczeń w programie  nastąpi  weryfikacja:

  • czy podany kod tytułu ubezpieczeń istnieje, 
  • czy wypełniono chociaż jedną podstawę wymiaru,
  • czy w raporcie wypełniono prawidłowo identyfikator raportu,
  • czy jeśli występuje ZUS DRA, wypełniono Wniosek o dofinansowanie.  Jeśli nie wypełniono, wówczas do wyboru schematów finansowania zostanie przyjęte - brak wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli  nie zostaną spełnione powyższe warunki, program nie pozwoli na wybór wyliczenia wg schematu i wyświetli komunikat „Nie znaleziono prawidłowego schematu finansowania dla podanego kodu tytułu ubezpieczenia”

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, program wyświetli  listę dostępnych schematów. Najczęściej program wyświetli jeden schemat finansowania składek. Jeżeli w danym okresie występują dwa lub więcej możliwe do użycia schematy, należy wskazać właściwy.
Po wskazaniu schematu nastąpi wyliczenie wartości składek oraz powrót do pozycji raportu.Źródło finansowania oznacza podmiot, który finansuje składkę.

Wysokość oznacza wartość finansowania składki przez podmiot wskazany w polu źródło finansowania.
Wyświetlony schemat finansowania pokazuje pełny sposób wyliczenia składek obowiązujący dla kodu tytułu w okresie, za który przygotowywany jest raport.
Wyliczoną pozycję raportu należy zweryfikować (tj. uruchomić standardową weryfikację programu).
W ramach weryfikacji wykonane zostaną standardowe sprawdzenia w oparciu o dane pobrane z ZUS i zapisane w kartotece ubezpieczonego.
Jeśli w wyniku tych sprawdzeń wystąpią nieprawidłowości, wówczas program wyświetli odpowiedni numer błędu wraz z opisem wyjaśniającym przyczynę błędu.