Wybór wersji kalkulatora

Kalkulator - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne służy do obliczania prognozowanych wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800).
Obliczona przy pomocy kalkulatora kwota prognozowanego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
Przy wprowadzaniu danych do kalkulatora należy wykorzystać informacje o stanie konta, które użytkownik otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator daje użytkownikowi możliwość wyboru, czy chce on przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej, czy w wersji zaawansowanej.

W wersji uproszczonej użytkownik ma mniejszą swobodę dokonywanych wyborów i podaje mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji zakłada się, że wynagrodzenie użytkownika (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) od teraz do momentu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie zmienia się.

W wersji zaawansowanej kalkulatora użytkownik ma większą swobodę dokonywanych wyborów, ale musi podać większą liczbę parametrów niezbędnych do wyliczenia wysokości prognozowanego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wersja ta umożliwia użytkownikowi ustalanie różnych wynagrodzeń (wyrażonych w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach; umożliwia także - poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero - wyłączenie tych lat z okresu ubezpieczenia.

Kalkulator wylicza prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Zgodnie z tymi przepisami nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Jeżeli uprawniony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury (dla celów ustalenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego), składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS. Kwota nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 • osiągnęli wymagany wiek (patrz poniżej);
 • mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszący 30 lat (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), w tym 20 lat wykonywania pracy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w:
  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • rozwiązali stosunek pracy.

Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:

 • 55 lat - w latach 2009-2014;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
 • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
 • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
 • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
 • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Kalkulator uwzględnia wyłącznie roczne waloryzacje składek i kapitału początkowego. Kalkulator nie sprawdza warunków stażowych wymaganych do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Kalkulator korzysta ze średniego dalszego trwania życia z prognozy demograficznej Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny). W poprzedniej wersji kalkulatora - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne używano tablicy średniego dalszego trwania życia publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z wymaganiami art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wyliczona przy pomocy kalkulatora jest to kwota prognozowana na podstawie przyjętych założeń (w tym założeń makroekonomicznych) i wpisanych przez użytkownika kalkulatora parametrów. Kwota prognozowanego świadczenia zależy od założeń przyjętych przy budowie kalkulatora oraz parametrów ustalonych przez użytkownika kalkulatora. Obliczana przez kalkulator wysokość prognozowanego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest to wysokość brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.