Ścieżka nawigacji

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Nauczyciela, ur. po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., który nie ukończył wieku 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna, a spełnił łącznie poniżej wymienione warunki:

  1. do dnia 31 grudnia 2008 r. udowodnił

  albo

  • 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w szkolnictwie specjalnym jako nauczyciel szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz poprawczych i schronisk dla nieletnich.
  1. nie przystąpił do OFE lub zgłosi wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa (jeśli przystąpił do OFE)
  2. rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy lub stosunek pracy:
  • zostanie rozwiązany z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
  • wygaśnie z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym bądź na skutek odmowy podjęcia pracy w razie zaistnienia możliwości przywrócenia nauczyciela do pracy w okresie pozostawania w stanie nieczynnym,
  • zostanie rozwiązany lub wygaśnie w przypadkach, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnienie w gimnazjum w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi wygaszanie kształcenia w gimnazjach.

  Prawo do emerytury nauczycielskiej przysługuje pod warunkiem rozwiązania wszystkich stosunków pracy w charakterze nauczyciela.

  UWAGA!

  Nauczyciele, którzy spełnią ww. warunki mogą przejść na emeryturę nauczycielską również po osiągnięciu:

  • wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przed 1 października 2017 r. (czyli przed dniem wejścia w życie ustawy obniżającej wiek), jeśli nie osiągnęli przed tym dniem podwyższonego wieku emerytalnego, albo
  • wieku 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

  jeżeli wniosek o emeryt jeżeli wniosek o emeryturę zgłoszą do 31 sierpnia 2018 r. i rozwiążą (na swój wniosek lub wskutek wyżej wskazanych okoliczności)  stosunek pracy do 31 sierpnia 2018 r.

  Emerytura dla tej grupy nauczycieli będzie obliczona na dotychczasowych zasadach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z warunków wymaganych do przyznania świadczenia.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

  Przyznanie emerytury nauczycielskiej (obliczanej na tzw. dotychczasowych zasadach) możliwe jest, o ile wniosek o jej przyznanie zostanie zgłoszony przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Od tej zasady istnieje wyjątek, który jest opisany w sekcji KOGO DOTYCZY tej karty usługi.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)

  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, płatnika składek, polskiego urzędu konsularnego

  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek (PDF, 127 KB)