Ścieżka nawigacji

Renta inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem

Renta inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  1. Żołnierza niezawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który stał się całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy wskutek niezdolności powstałej:

  • w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie
  • w ciągu 3 lat od daty zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo to jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej

  Niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, jeżeli powstała na skutek:

  • chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowego pobytu żołnierza
  • wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
  • chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
  • istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

  albo

  2. osoby, która stała się niezdolna do pracy w związku: z przymusowym zatrudnieniem w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu, batalionach budowlanych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Po zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej, przed zamierzonym terminem przejścia na rentę.

  Świadczenie zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, komendanta szpitala wojskowego,w którym żołnierz przebywa na leczeniu w sekcji polskiego urzędu konsularnego
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Wypłata świadczenia nie podlega ograniczeniom w razie osiągania przez inwalidę przychodów z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej.

  Nie uważa się za inwalidę wojskowego żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej podczas pierwszych 6 tygodni jej odbywania z powodu choroby, która powstała przed stawieniem się żołnierza do służby wojskowej i nie uległa pogorszeniu wskutek tej służby.

  W razie posiadania uprawnień do emerytury renta może być wypłacana wraz z tą emeryturą (półtora świadczenia).

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  • Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.