Formularze - umowa z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w Polsce lub w Kanadzie,
 • zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce (może być wystawione na formularzu ERP -7),
 • legitymację ubezpieczeniową, która zawiera wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków w Polsce,
 • zaświadczenie szkoły wyższej, które potwierdzają okres nauki i programowy tok jej trwania,
 • książeczkę wojskową lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci.

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na druku OL-9;
 • wywiad zawodowy, który sporządza płatnik składek na formularzu OL-10 – jeśli nadal jesteś zatrudniony.

Wypełnij również formularz o świadczenie z kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej:

 • PL-CAN 1 ­– Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu (wersja angielska, wersja francuska).

Możesz skorzystać z Informatora pomocniczego do tego wniosku IP-PL-CAN 1, który zawiera wskazówki i informacje, które ułatwią Ci wypełnienie formularzy (wersja polska, wersja angielska, wersja francuska);

Do wniosku o kanadyjską rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz:

Możesz skorzystać z Informatora pomocniczego do tego wniosku IP-PL-CAN 1 (DI), który zawiera wskazówki i informacje, które ułatwią Ci wypełnienie tych formularzy (wersja polska, wersja angielska, wersja francuska).

Możesz skorzystać z Informatora pomocniczego do tego wniosku IP-PL-CAN 3, który zawiera wskazówki i informacje, które ułatwią Ci wypełnienie formularzy (wersja polska, wersja angielska, wersja francuska).

Ważne!
Do wniosku o kanadyjską emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie i wyliczenie Ci tego świadczenia z Kanady.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Kanadzie

Wypełnij jeden z poniższych wniosków:

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) i wysokość wynagrodzenia, które osiągałeś w Polsce.

Do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS dołącz:

 • dokumentację medyczną,
 • wypełnioną przez lekarza leczącego w Kanadzie opinię lekarską – na formularzu ZUS N-11 C (wersja angielska, wersja francuska).

Ważne!
We wniosku wpisz swoje dane identyfikacyjne, m.in. numer PESEL. Jeżeli go nie masz, wpisz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu (może być zagraniczny). Podaj nam również polski numer NIP, jeśli jest to Twój identyfikator podatkowy.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i kanadyjskie świadczenia dostępne są:

 • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
 • na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”,
 • na stronie internetowej kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej www.servicecanada.gc.ca.