Ścieżka nawigacji

Świadczenie dla osób deportowanych

Świadczenie dla osób deportowanych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która w czasie:

  • osadzenia w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939–1945 z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych

     albo

  • deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed 1 września 1939 r. lub z tego terytorium na terytorium:
   • III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939–1945
   • Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i terenów przez niego okupowanych w okresie od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r. oraz po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach
  • była obywatelem polskim i jest nim obecnie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o świadczenie dla osób deportowanych
  • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • oświadczenie potwierdzające brak ustalonego prawa do emerytury lub renty, świadczenia pieniężnego, ryczałtu energetycznego
  • oświadczenie potwierdzające pobieranie świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W każdym czasie, najlepiej bezzwłocznie po uzyskaniu decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  Wypłata świadczenia następuje za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc złożenia kompletnego wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Prawo do tego świadczenia nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do dodatku kombatanckiego lub dodatku za tajne nauczanie.

  Wypłata świadczenia dla osoby deportowanej następuje:

  • miesięcznie, wraz z wypłatą emerytury lub renty
  • kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału – osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, której wypłata została zawieszona lub osobie niemającej ustalonego prawa do emerytury lub renty albo osobie pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pobierz PDF

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Świadczenie dla osób deprotowanych (PDF, 516 KB)