Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Prewencja rentowa
Menu strony:
Przejdź do: Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS | Rehabilitacja dla kobiet po mastektomii w ramach prewencji rentowej ZUS | Informator dla osób niepełnosprawnych | Prewencja wypadkowa | Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych | Biblioteka | Spis treści | 1. Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS | 2. Badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne

Date aktualizacji: 6.02.2017 r.
Redakcja: Departament Prewencji i Rehabilitacji

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Prewencja rentowa

1. Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS - do druku  

Wniosek o rehabilitację leczniczą może być również sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać:
- imię i nazwisko chorego,
- PESEL,
- adres zamieszkania i numer telefonu,
- rozpoznanie medyczne w języku polskim
- oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

Podstawa prawna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:

Art. 69 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2001 w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne

Główne założenia programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacja prowadzona jest w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS i polega na kompleksowym oddziaływaniu procedurami diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnymi i psychologicznymi, połączonym z edukacją zdrowotną.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpoczęta zostanie rehabilitacja, tym lepsze efekty można uzyskać.

Do kogo skierowana jest rehabilitacja lecznicza

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEGO PACJENTA i skieruj na bezpłatną, łatwo dostępną rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Formy i profile rehabilitacji

ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w następujących grupach schorzeń:

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza prowadzona jest na podstawie indywidualnie ustalonego programu ukierunkowanego na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące. Program uwzględnia w szczególności:

Czas trwania rehabilitacji leczniczej

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS, w przypadku:

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi, spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki wybierane są w drodze konkursu ofert ogłaszanego przez Zakład na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 1457).

Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji jest ogłaszany w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Informacja ta umieszczana jest jednocześnie na stronie internetowej ZUS, w zakładce "Konkursy ofert", gdzie publikowane są ponadto szczegółowe materiały dotyczące konkursu ofert, zawierające m.in. przedmiot zamówienia, wymagania, które winni spełniać oferenci przystępujący do konkursu ofert oraz formularz oferty.

Do góry

2. Badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne

Podstawa prawna

Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działań dotyczących prewencji rentowej określone są w art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.).

Art. 69 ustawy z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Działania ZUS w obszarze prewencji rentowej mają na celu upowszechnienie wiedzy w tym zakresie, poprzez udostępnianie lekarzom i placówkom ochrony zdrowia materiałów informacyjnych. ZUS zamawia wykonywanie badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy oraz podejmuje inne działania, jak np. dofinansowanie konferencji naukowych dotyczących prewencji rentowej.

Zamawianie prac naukowo - badawczych oraz opracowań dotyczących przyczyn niezdolności do pracy oraz sposobów zapobiegania niezdolności do pracy

Prace naukowo - badawcze z zakresu prewencji rentowej są zamawiane w drodze postępowań o zamówienia publiczne. Wnioski wynikające z zamówionych prac służą:

Tematy prac naukowo-badawczych oraz opracowań

Dofinansowanie konferencji naukowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje konferencje naukowe związane z rehabilitacją i zapobieganiem niezdolności do pracy. Dofinansowanie obejmuje 10% przewidywanego kosztu organizacji konferencji jednak nie więcej niż
20 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji / kongresu / sympozjum naukowego

w wersji WORD

Przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji rentowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamawia opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych (plakaty, broszury), mających na celu upowszechnianie wiedzy wśród ubezpieczonych o prowadzonej przez Zakład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

Materiały informacyjne z zakresu prewencji rentowej

Kwartalnik "Prewencja i Rehabilitacja"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest wydawcą kwartalnika "Prewencja i Rehabilitacja". W kwartalniku są zamieszczane prace z zakresu prewencji wypadkowej i rentowej m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, popularyzacja wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, zagadnienia poświęcone problematyce zdrowia publicznego oraz działalności prewencyjnej w europejskich systemach zabezpieczenia społecznego, a także prace dotyczące współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Kolejne wydania kwartalnika "Prewencja i Rehabilitacja" 

Do góry
Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS