Ścieżka nawigacji

Jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach

Jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  albo

  • osoby, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z chorobą zawodową powstałą w szczególnych okolicznościach, jeżeli stała się całkowicie niezdolna do pracy wskutek choroby zawodowej powstałej w  związku z wykonywaniem zajęć lub pracy:

   • w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć
    w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki lub

   • przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę

  albo

  • uprawnionego członka rodziny spełniającego określone warunki:
   • małżonka

   • dzieci: własnych, drugiego małżonka, przysposobionych

   • przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci, w tym również dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej

   • rodziców

  osoby zmarłej wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałymi w szczególnych okolicznościach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie

  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna

  • dokumentacja potwierdzająca okoliczności i przyczyny wypadku.

  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

  Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym są różne w zależności od tego, który członek rodziny osoby zmarłej ubiega się o jednorazowe odszkodowanie:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy

  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie

  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą

  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec

  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat

  • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji.

  W przypadku jednorazowego odszkodowania po zmarłym wniosek można złożyć w dowolnym czasie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję,  do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje osobie, gdy:

  • wypadek nastąpił z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa tej osoby

  albo

  • przyczyniła się ona w znacznym stopniu do spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)

   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl

   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel

   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania