Ścieżka nawigacji

Renta rodzinna w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach

Renta rodzinna w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Uprawnionego członka rodziny, tj.:

  • małżonka

  • dzieci: własnych, drugiego małżonka, przysposobionych

  • przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej

  • rodziców

  osoby, która zmarła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej powstałymi w szczczególnych okolicznościach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  ERR wniosek o rentę rodzinną – pobierz ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

  Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty są różne w zależności od tego, który członek rodziny osoby zmarłej ubiega się o rentę rodzinną:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy

  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta

  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą

  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka – małżonek pozostający w separacjilub rozwiedziony

  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat

  • dokument potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do alimentów z jej strony, ustalonych wyrokiem sądu lub ugoda sądowa, jeżeli o rentę ubiega się małżonek rozwiedziony, małżonek (wdowa, wdowiec), który do dnia śmierci osoby zmarłej nie pozostawał z nią we wspólności małżeńskiej lub jeśli została orzeczona separacja

  • dokument potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego z mocy prawa, jeżeli rozwiedziona lub pozostająca w separacji małżonka nie miała ustalonych alimentów wyrokiem lub ugodą sądową

  • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu.

  Do wniosku o rentę rodzinną po osobie, która nie miała ustalonego prawa do świadczenia, oprócz dokumentów wskazanych powyżej należy dołączyć:

  • dokumentację potwierdzającą okoliczności i przyczyny wypadku w szczególnych okolicznościach

  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego

  • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Po śmierci emeryta, rencisty lub ubezpieczonego.

  W przypadku złożenia wniosku o rentę rodzinną do końca miesiąca następnego po miesiącu zgonu, prawo do renty rodzinnej przysługuje od dnia zgonu.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek można złożyć:

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

  Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Jeżeli zgon nie nastąpił wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, uprawnieni członkowie rodziny mogą ubiegać się o rentę rodzinną po emerycie, renciście lub ubezpieczonym.

  Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

  Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej

   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)

   • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl

   • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel

   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

  lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.