Jak uzyskać odroczenie terminu płatności składki

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS-EOP-02, w którym określisz: okres za który składki mają być odroczone i ich kwotę, proponowany termin zapłaty odroczonych składek, swoje możliwości płatnicze oraz proponowane formy zabezpieczenia należności, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą, również rodzaj pomocy publicznej o jaką się ubiegasz. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku ustala się zawsze indywidualnie - jest on zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. W tabeli poniżej, zostały wymienione typowe dokumenty wymagane od określonych wnioskodawców.

Zakres podmiotowy

Forma opodatkowania/ księgowości

 Zakres żądanej dokumentacji

Osoby prawne i spółki prawa handlowego

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

Spółki osobowe/ spółki cywilne

zasady ogólne

 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcą

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość

zasady ogólne / podatek liniowy

 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok
 • PIT 38 – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

karta podatkowa

 • PIT 16A za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • PIT 28 za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

Osoby niebędące przedsiębiorcą

-

 • PIT 37, PIT 38, PIT 40a – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostani rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą

 

Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności składek ZUS-EOP-02 oraz formularze oświadczeń wymienionych w powyższej tabeli znajdziesz tutaj. Ponadto, jeśli jesteś przedsiębiorcą do wniosku powinieneś załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek możesz uzyskać pod hasłem odroczenie terminu płatności składki.

WAŻNE  

W przypadku, gdy dokumenty dołączone przez Ciebie do wniosku okażą się niewystarczające do rozpatrzenia sprawy, zostaniesz wezwany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS do ich uzupełnienia.

Jeśli termin wyznaczony na złożenie dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku jest zbyt krótki, możesz skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.

Wniosek musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których nie jesteś w stanie uregulować należnych składek w ustawowym terminie. Z uwagi na publicznoprawny charakter należności, odroczenie terminu zapłaty składek jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.

Jakie są terminy?

W sprawach o odroczenie terminu płatności składek nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia wpływu wniosku płatnika do ZUS.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZUS-EOP. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek"
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Domyślnie zaznaczona jest opcja  w formie elektronicznej poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek o odroczenie terminu płatności składki w formie elektronicznej, dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, osobiście lub drogą pocztową, wymagane dokumenty.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek o odroczenie terminu płatności składek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, wówczas właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku o dokumentację, konieczną do rozpatrzenia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym przez ZUS terminie nie złożysz wymaganej dokumentacji, wniosek o odroczenie terminu płatności składek pozostaje bez rozpoznania, o czym zostaniesz zawiadomiony na piśmie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w terminie ustalonym z ZUS. W przypadku, gdy korespondencja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, oczekuj na pismo z ZUS.
 6. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, będzie ona wysłana na adres wskazany we wniosku.
 7. W przypadku wyrażenia przez ZUS zgody na odroczenie terminu płatności składek, zostanie zawarta z Tobą umowa w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jeśli złożyłeś wniosek za pośrednictwem PUE, możesz otrzymać umowę na adres Twojej poczty elektronicznej. Wówczas powinieneś ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS.
 8. W przypadku odmowy udzielenia ulgi, otrzymasz z ZUS pisemne zawiadomienie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami umowy o odroczenie terminu płatności składek lub odmową udzielenia ulgi.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek w formie pisemnej lub na formularzu wniosku ZUS-EOP-02, który możesz pobrać ze strony internetowej ZUS. We wniosku wskaż: okres za który składki mają być odroczone i ich kwotę, proponowany termin zapłaty odroczonych składek, swoje możliwości płatnicze oraz proponowane formy zabezpieczenia należności, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą, również rodzaj pomocy publicznej o jaką się ubiegasz. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-EOP. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek").
 2. Zakres dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku ustala się zawsze indywidualnie - jest on zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. W tabeli poniżej zostały wymienione typowe dokumenty wymagane od określonych wnioskodwców.     
   

Zakres podmiotowy

Forma opodatkowania/ księgowości

 Zakres żądanej dokumentacji

Osoby prawne i spółki prawa handlowego

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

Spółki osobowe/ spółki cywilne

zasady ogólne

 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcą

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość

zasady ogólne / podatek liniowy

 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok
 • PIT 38 – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

karta podatkowa

 • PIT 16A za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • PIT 28 za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

Osoby niebędące przedsiębiorcą

-

 • PIT 37, PIT 38, PIT 40a – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostani rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą

 

Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności składek ZUS-EOP-02 oraz formularze oświadczeń wymienionych w powyższej tabeli znajdziesz tutaj. Ponadto, jeśli jesteś przedsiębiorcą do wniosku powinieneś załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek możesz uzyskać pod hasłem odroczenie terminu płatności składki.     
 

WAŻNE

W przypadku, gdy dokumenty dołączone przez Ciebie do wniosku okażą się niewystarczające do rozpatrzenia sprawy, zostaniesz wezwany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS do ich uzupełnienia.

Jeśli termin wyznaczony na złożenie dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku jest zbyt krótki, możesz skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.                                                                  

Wniosek musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których nie jesteś w stanie uregulować należnych składek w ustawowym terminie. Z uwagi na publicznoprawny charakter należności, odroczenie terminu zapłaty składek jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.                                                                                                                                                                                             
 

Jakie są terminy?

W sprawach o odroczenie terminu płatności składek nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia wpływu wniosku płatnika do ZUS.      

Jak to zrobić?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz wniosku ZUS-EOP-02 lub napisz wniosek o odroczenie terminu płatności składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz  wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 2. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je wraz z wnioskiem do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 3. Możesz zerezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.
 4. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek możesz również złożyć:                 
 • ustnie do protokołu w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS - wówczas protokół musi być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził, albo                            
 • telefonicznie - za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). W  tym celu musisz mieć założony profil na PUE. Dla uwierzytelnienia podaj login PUE i kod PIN do kanału telefonicznego, następnie zleć konsultantowi COT złożenie w Twoim imieniu wniosku i podaj adres e-mail, na który otrzymasz wykaz dokumentów jakie powinieneś złożyć w jednostce ZUS, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony. W celu udokumentowania faktu złożenia przez Ciebie wniosku, rozmowa z konsultanetm COT zostanie nagrana.

.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek o odroczenie terminu płatności składek osobiście (w formie papierowej, ustnie do protokołu lub telefonicznie) dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, osobiście lub drogą pocztową, wymagane dokumenty.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek o odroczenie terminu płatności składek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, wówczas właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wezwie Cię do uzupełnienia wniosku o dokumentację konieczną do rozpatrzenia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym przez ZUS terminie nie złożysz wymaganej dokumentacji, wniosek o odroczenie terminu płatności składek pozostaje bez rozpoznania, o czym zostaniesz zawiadomiony na piśmie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w terminie ustalonym z ZUS. W przypadku, gdy korespondencja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, oczekuj na pismo z ZUS.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, będzie ona wysłana na adres wskazany we wniosku.
 6. W przypadku wyrażenia przez ZUS zgody na odroczenie terminu płatności składek, zostanie zawarta z Tobą umowa w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Umowę możesz podpisać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Możesz też otrzymać umowę pocztą do akceptacji - wówczas powinieneś podpisać obydwa egzemplarze umowy i odesłać je do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS.
 7. W przypadku odmowy udzielenia ulgi, otrzymasz z ZUS pisemne zawiadomienie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami umowy o odroczenie terminu płatności składek lub odmową udzielenia ulgi.      
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek w formie pisemnej lub na formularzu wniosku ZUS-EOP-02, który możesz pobrać ze strony internetowej ZUS. We wniosku wskaż: okres za który składki mają być odroczone i ich kwotę, proponowany termin zapłaty odroczonych składek, swoje możliwości płatnicze oraz proponowane formy zabezpieczenia należności, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą, również rodzaj pomocy publicznej o jaką się ubiegasz. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-EOP. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek").
 2. Zakres dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku ustala się zawsze indywidualnie - jest on zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. W tabeli poniżej zostały wymienione typowe dokumenty wymagane od określonych wnioskodwców.     
   

Zakres podmiotowy

Forma opodatkowania/ księgowości

 Zakres żądanej dokumentacji

Osoby prawne i spółki prawa handlowego

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

Spółki osobowe/ spółki cywilne

zasady ogólne

 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcą

pełna księgowość

 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość

zasady ogólne / podatek liniowy

 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok
 • PIT 38 – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

karta podatkowa

 • PIT 16A za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • PIT 28 za ostatni rok
 • PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok
 • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

Osoby niebędące przedsiębiorcą

-

 • PIT 37, PIT 38, PIT 40a – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostani rok
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą


 

Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności składek ZUS-EOP-02 oraz formularze oświadczeń wymienionych w powyższej tabeli znajdziesz tutaj. Ponadto, jeśli jesteś przedsiębiorcą do wniosku powinieneś załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek możesz uzyskać pod hasłem odroczenie terminu płatności składki.

WAŻNE                                                                                                                                                                                        

W przypadku, gdy dokumenty dołączone przez Ciebie do wniosku okażą się niewystarczające do rozpatrzenia sprawy, zostaniesz wezwany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS do ich uzupełnienia.

Jeśli termin wyznaczony na złożenie dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku jest zbyt krótki, możesz skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.

Wniosek musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że zastosowanie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których nie jesteś w stanie uregulować należnych składek w ustawowym terminie. Z uwagi na publicznoprawny charakter należności, odroczenie terminu zapłaty składek jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.                          
 

Jakie są terminy?

W sprawach o odroczenie terminu płatności składek nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia wpływu wniosku płatnika do ZUS.      

Jak to zrobić?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz wniosku ZUS-EOP-02 lub napisz wniosek o odroczenie terminu płatności składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz  wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 2. Podpisany wniosek wyślij za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i wyślij je wraz z wnioskiem do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.      
   

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli wysłałeś wniosek o odroczenie terminu płatności składek, dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, osobiście lub drogą pocztową, wymagane dokumenty.
 2. Jeżeli wysłałeś wniosek o odroczenie terminu płatności składek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, wówczas właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wezwie Cię do uzupełnienia wniosku o dokumentację konieczną do rozpatrzenia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym przez ZUS terminie nie złożysz wymaganej dokumentacji, wniosek o odroczenie terminu płatności składek pozostaje bez rozpoznania, o czym zostaniesz zawiadomiony na piśmie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w terminie ustalonym z ZUS. W przypadku, gdy korespondencja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, oczekuj na pismo z ZUS.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, będzie ona wysłana na adres wskazany we wniosku.
 6. W przypadku wyrażenia przez ZUS zgody na odroczenie terminu płatności składek, zostanie zawarta z Tobą umowa w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Umowę możesz podpisać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Możesz też otrzymać umowę pocztą do akceptacji - wówczas powinieneś podpisać obydwa egzemplarze umowy i odesłać je do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS.
 7. W przypadku odmowy udzielenia ulgi, otrzymasz z ZUS pisemne zawiadomienie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami umowy odroczenia terminu płatności składek lub odmową udzielenia ulgi.      
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963).